Energisnålt

Våra betonghus är mycket energisnåla, användningen ligger på 20-30 kWh per m² och år jämfört med ett trähus som ligger mellan 45-65 kWh per m² och år. Klicka här för att hämta ett exempel på resultat från energiberäkning för vårt visningshus.

Underhållsfritt

Husen blir extremt underhållsfria, bland annat för att man använder betongväggar. De behöver inget underhåll alls, mer än att spola av dammet på dem ibland. Taket är gjord av betongtegel vilket har hållbarhet på ca 40-50 år. All plåt är alu-zink och fönster av komposit aluminium. All dess material har mycket lång livslängd.

Fuktfritt

Fukt i husbyggnader har rönt allt större uppmärksamhet. Vanligt är att en särskild fuktsäkerhetsanalys görs vid projekteringen. En sådan analys identifierar kritiska lösningar och skeenden. I den planeras också att genomföra mätningar av fukt under och efter produktion av byggnaden. Ett skärpt förhållande till fukt återspeglas också i Boverkets regelsamling BBR. En stombyggnad av betongelement har egenskaper som medför säkerhet mot fuktproblem såväl i byggskedet som under det färdiga husets drift. Man kan indela problemen i de två kategorierna, uttorkning av byggfukt och motstånd mot fuktpåverkan under byggnadens drifttid.

Värmeisolerat

Våra betonghus har mycket god värmeisolering, K-värdet ligger på 0,12 vilket är extremt bra. Väggarna håller kylan ute om vintern såväl som värmen under sommaren.

Ljudisolerat

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267 och för övriga lokaler i SS25268. I standarderna anges fyra ljudklasser. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50% bättre ljudmiljö än ljudklass C och ljudklass A kan betraktas som dubbelt så bra som ljudklass C. Nedan anges översiktligt för bostäder vissa av målen för luft- och stegljudsisolering och högsta stegljudsnivå i ljudklasserna A, B och C enligt svensk standard, SS 25267.

Luftljudsisolering

Luftljudsisolering anges i form av vägda reduktionstal, R'w + C 50-3150 enligt SS-EN ISO 717-1 mellan utrymmen i färdig byggnad.

Lägsta total luftljudisolering från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden:

Ljudklass R'w+C50-3150 dB
C 53
B 57
A 61

Stegljudsisolering

Resultatet av stegljudsisolering anges i form av vägd stegljudsnivå L'n, w och L'n, w+ CI, 50-2500 enligt SS-EN ISO 717-1 i färdig byggnad. Båda kravvärdena ska infrias.

Högsta stegljudsnivå från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden:

Ljudklass L'n, w och L'n, w+CI,50-2500 dB
C 56
B 52
A 48

Eftersom grundkravet i BBR är "störfrihet" finns möjlighet att bygga utan att uppfylla sifferkraven i standarderna. Om risken för störning är mycket liten kan sådana överväganden göras och förbilliga byggandet.

Ett sådant exempel är behovet av stegljudsisolering på våningsvilplan i bostäder. Risken för störning från gångtrafik på våningsvilplanet är ofta mycket liten. Två eller tre grannar delar på ett våningsvilplan och de flesta tar bara några steg från hissen till lägenhetsdörren. Framförallt om stannplanet omgärdas av tunga väggar och lägenheterna endast har sekundärutrymmen mot trapphuset kan behovet av stegljudsdämpning diskuteras. Trappa med mellanvilplan bör dock alltid läggas upp stomljudsisolerad.

Brandsäkert

Utformningen av det förebyggande brandskyddet och därmed valet av byggnadsmaterial har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner kännetecknas av god beständighet mot brand och kan i stort sett alltid dimensioneras för varje behov av brandmotstånd. Betong behöver inte brandisoleras som stålkonstruktioner och de bidrar inte som trä till ökad brandbelastning. Brandskyddsbestämmelserna har allt sedan BBR94 varit funktionsbaserade och materialneutrala. När det gäller personrisk jämställs således en vägg av trä och gips med en betongvägg om båda klarar 60 minuters brand. Det innebär exempelvis att material såsom trä, som tidigare inte kunde användas i bärande konstruktioner i höga hus, numera tillåts göra det. Bestämmelserna ser i första hand till att risken för personskador begränsas, medan de ekonomiska konsekvenserna av brand normalt inte omfattas. Den ekonomiska risken kan bedömas större för träkonstruktionen, vilket återspeglas i försäkringsbolagens premiesättning för såväl byggnadsskada som driftavbrott. Detta belastar företag och bostadsrättsföreningar, och många kommuner får ta betydande kostnader vid uppkommen skada av brand.

Snabbyggt

Våra hus är till stor del Prefab, vilket gör att byggtiden blir extremt kort, det är bara att sätta ihop färdiga delar.